ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโครงการครูคืนถิิ่น 2560 กศจ. อุดรธานี บรรจุ 2 ตุลาคม 2560

รายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกครูคืนถิ่น กศจ.อุดรธานี 2560

Advertisements

รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน 178 อัตรา วันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2560

กรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานหัวหน ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานชอนแก่น ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานปาย และท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงรันที่ ๑ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ชองกสุ่มงาน และการจัดท่ากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์... Continue Reading →

โคลงนิราศนรินทร์

พันเนตรภูวนาถตั้ง     ตาระวัง  ใดฮา พักตร์สี่แปดโสตฟัง   อื่นอื้อ กฤษณนิทรเลอหลัง   นาคหลับ ฤาพ่อ สองพิโยคร่ำรื้อ เทพท้าวทำเมินฯ ผู้แต่ง: นายนรินทร์ธิเบศร์

โคลงโลกนิติ

เพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้ว     แหนงหนี หาง่ายหลายหมื่นมี          มากได้ เพื่อนตายถ่ายแทนชี-     วาอาตย์ หายากฝากผีไข้              ยากแท้จักหา ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

บุคคลควรหาเลี้ยงชีพด้วยความชอบธรรม พุทธสุภาษิตคนทำงานต้องรู้

คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยล้าสมัยจริงๆ ครับ.. บุคคลควรหาเลี้ยงชีพด้วยความชอบธรรม  ก็คือ คนทำงานออฟฟิศควรทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คิดคดโกงหรือเอาเปรียบใคร ซึ่งการกระทำเช่นนี้ จะทำให้คุณเป็นคนมีเกียรติ มีชื่อเสียง มีคนยกย่องนับถือ และที่สำคัญคือ มีผู้ร่วมงานให้การสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าด้วย

ชนะตนนั่นล่ะดีที่สุด พุทธสุภาษิตคนทำงาน

ชนะตนนั่นล่ะดีที่สุด หมายถึง คนทำงานออฟฟิศควรตรวจสอบตนเอง หาข้อบกพร่องของตน แล้วกำจัดหรือทำให้มันน้อยลงที่สุด ถือเป็นการเอาชนะตนเอง ไม่ใช่การคิดเอาชนะผู้อื่นที่อาจไม่มีประโยชน์หรือเป็นการสร้างศัตรูให้แก่ตนได้อีก

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑